Skip to main content


Medical School


«Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» είναι ο τίτλος του νέου Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ (Επιστημονικά υπεύθυνος: Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ (Επιστημονικά υπεύθυνη: Καθηγήτρια Αικατερίνη Δημητριάδου). Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η ενδυνάμωση και επαγγελματική ανάπτυξη των επιστημόνων των Βιοϊατρικών Επιστημών σε τομείς προσωπικότητας και επικοινωνίας στον χώρο εργασίας τους - καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, εφαρμογή γνώσεων σε εξειδικευμένα πεδία κ.λπ. - προκειμένου οι ίδιοι να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις υψηλές απαιτήσεις του λειτουργήματός τους και στις εξελίξεις της εποχής.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει ενιαίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες».

Kατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Επίσης, καθ' υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν: α) Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή άλλου Α.Ε.Ι., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες. β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008, όπως ισχύει.

Υλικοτεχνική υποδομή

Για όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ διατίθεται η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων και Σχολών που συμμετέχουν σε αυτό (αίθουσες, βιβλιοθήκες, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Χρονική διάρκεια

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρκεί 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Μαθήματα

Το Πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων:
1. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια καθορίζονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά θα εξειδικεύονται με την απόφαση της ΕΔΕ κατ' έτος.
2. Κάθε έτος η ΕΔΕ αναθέτει σε μέλη ΔΕΠ, σε συμφωνία με δήλωσή τους, τα μαθήματα που εκείνα θα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Διοίκηση του ΔΠΜΣ

1. Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ είναι:
α) Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), που συγκροτείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, τα οποία ορίζονται για διετή, ανανεώσιμη θητεία από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος και ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ, το οποίο επίσης ορίζεται για διετή θητεία από την οικεία ΓΣΕΣ. Η εκλογή των μελών της ΕΔΕ γίνεται πριν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία των μελών της προηγούμενης ΕΔΕ. Της ΕΔΕ προεδρεύει ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.
β) Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, που εκλέγεται από την ΕΔΕ μεταξύ των μελών της ΕΔΕ των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, που κατέχουν τη βαθμίδα του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Η εκλογή του Διευθυντή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας ΕΔΕ. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. Το Διευθυντή αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος εκλέγεται από την ΕΔΕ, μεταξύ των μελών της ΕΔΕ των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), που συγκροτείται από τρία μέλη: το Διευθυντή του ΔΠΜΣ, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, τα οποία έχουν αναλάβει διδακτικό έργο ή επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο ΔΠΜΣ. Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από την ΕΔΕ και μπορούν να είναι μέλη της. Η ΣΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του Ν.3685/2008 ή τις προβλεπόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Η ΕΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του Ν. 3685/2008 ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως δε:
α) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ.
β) Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων σε Καθηγητές και Λέκτορες των συνεργαζόμενων δύο Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ, του ΠΔΜ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σε Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικούς Επιστήμονες ή σε διδάσκοντες άλλων κατηγοριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 ν. 3685/2008 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Ορίζει τους επιβλέποντες των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, καθώς και τα μέλη των αντίστοιχων συμβουλευτικών επιτροπών μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.
δ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.
ε) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
στ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά τη λειτουργία του ΔΠΜΣ, για το οποίο δεν υπάρχει αρμοδιότητα άλλου οργάνου (τεκμήριο αρμοδιότητας).
Η ΕΔΕ αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή, που δίνει την πλειοψηφία. Για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντα ή να έχουν δώσει εξουσιοδότηση εκπροσώπησης τουλάχιστον τρία μέλη της.
3. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ν. 3685/2008 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», θα έχει το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και την οικονομική διαχείρισή του η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.
5. Στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ λειτουργεί Γραμματεία του ΔΠΜΣ που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και τη λειτουργία του προγράμματος (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, τήρηση παρουσιολογίων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων). Επίσης, διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα, που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, το πρόγραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του προγράμματος.

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣΙ

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ στεγάζεται στο Ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ, τηλ.: 2310 999338, email: softskills@med.auth.gr., Ιστοσελίδα: softskills.med.auth.gr

Ιατρική Σχολή

Δορυφορική άποψη από το Google. Κλικ για μεγέθυνση.

Οδοί

Πως θα μας βρείτε. Κλικ για χάρτη

Αστικά Λεωφορεία